Turingov stroj - simulátor

vstupné údaje | výstupné údaje | pomoc | autor || ukážkové príklady


Vstupné údaje

štartovací stav:

konečný stav:

vstupný vektor symbolov:
(symboly oddelené čiarkami bez medzier)

prechodová funkcia (pravidlá):

podrobný výstup

Pomoc

Toto web rozhranie simuluje prácu Turingovho stroja podľa zadaných pravidiel.

Použitie

  1. Kolonka štartovací[koncový] stav obsahuje meno stavu, v ktorom sa stroj svoju činnosť začne[ukončí].
  2. Kolonka vstupný vektor symbolov, obsahuje symboly oddelené čiarkami BEZ MEDZIER! (medzera je BLANK SYMBOL)
  3. Kolonka na prechodovú funkciu stroja môže obsahovať:
  4. Každé pravidlo musí byť zariadkované.

Výhody

Limitácie


Autor

mail: johno@jsmf.net
web: http://johno.jsmf.net

© 2003